Bryssel, Strasbourg och Göteborg

Det har lyckats mig att hitta texten till det dokument som högtidligen undertecknades i Göteborg den 17 december 2017.

Något så meningslöst i sin pompösa inramning kan jag inte tänka mig. De månatliga resorna till Strasbourg har nu fått en jämlike, den meningslösa resan till Göteborg.

Här följer texten. Läs om du orkar:

20 principer i den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Pelaren för sociala rättigheter handlar om att ge människor nya och ändamålsenliga rättigheter som bygger på 20 viktiga principer.
Political priorities
En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
Sidans innehåll

Kapitel I: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
Kapitel II: Rättvisa arbetsvillkor
Kapitel III: Social trygghet och social integration
Länkar

Pelaren för sociala rättigheter handlar om att ge människor nya och ändamålsenliga rättigheter. Pelaren bygger på 20 principer i tre kategorier:

Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden

Rättvisa arbetsvillkor

Social trygghet och social integration

Kapitel I: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
1. Utbildning och livslångt lärande

Alla har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att behålla och tillägna sig färdigheter som gör att man kan delta fullt ut i samhället och klarar omställningar i arbetslivet.
2. Jämställdhet

Kvinnor och män ska behandlas lika och ha lika möjligheter på alla områden, bl.a. när det gäller deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling.

Kvinnor och män har rätt till lika lön för likvärdigt arbete.
3. Lika möjligheter

Oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, ålder eller sexuell läggning har alla rätt till lika behandling och lika möjligheter när det gäller anställning, socialt skydd, utbildning och tillgång till varor och tjänster som erbjuds allmänheten. Lika möjligheter för underrepresenterade grupper ska främjas.
4. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder

Alla har rätt att få lämplig och individanpassat stöd för att förbättra sina utsikter till anställning eller egenföretagande. I detta ingår rätten att få hjälp med att söka arbete och utbilda eller omskola sig. Alla har rätt att överföra intjänade socialförsäkrings- eller utbildningsrättigheter vid övergången mellan olika anställningar.

Unga människor har rätt till fortbildning, lärlingsplats, praktik eller ett bra arbetserbjudande inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat en utbildning.

Arbetslösa har rätt till individanpassat, kontinuerligt och aktivt stöd. Långtidsarbetslösa har rätt till en ingående, individuell bedömning senast efter 18 månaders arbetslöshet.
Kapitel II: Rättvisa arbetsvillkor
5. Trygg och anpassningsbar anställning

Oberoende av anställningens form och varaktighet har arbetstagare rätt till rättvis och lika behandling när det gäller arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning. Övergång till olika tillsvidareanställningar ska främjas.

I överensstämmelse med lagstiftning och kollektivavtal ska arbetsgivare få den flexibilitet de behöver för att snabbt anpassa sig till ändrade ekonomiska förutsättningar.

Innovativa arbetsformer som säkerställer goda arbetsvillkor ska främjas. Entreprenörskap och egenföretagande ska uppmuntras. Yrkesrörlighet ska underlättas.

Anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, bl.a. genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer. Eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet.
6. Lön

Arbetstagarna har rätt till en rättvis lön som tillåter en skälig levnadsstandard.

Minimilönen ska ligga på en nivå, så att arbetstagaren med familj kan tillgodose sina behov med hänsyn till nationella ekonomiska och sociala förhållanden, samtidigt som tillgången till sysselsättning och incitament att söka arbete upprätthålls. Fattigdom bland förvärvsarbetande ska förhindras.

All lönesättning ska vara öppen och förutsägbar i enlighet med nationell praxis och med respekt för arbetsmarknadens parters oberoende.
7. Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning

När anställningen börjar har arbetstagarna rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet, inbegripet om provanställning.

Före eventuell uppsägning har arbetstagarna rätt till information om skälen och till en rimlig uppsägningstid. De har rätt till ändamålsenlig och opartisk tvistlösning samt vid uppsägning utan saklig grund rätt till prövning och lämplig kompensation.
8. Dialog mellan arbetsmarknadens parter och arbetstagarnas inflytande

Arbetsmarknadens parter ska höras om utformningen och genomförandet av den ekonomiska politiken och sysselsättnings- och socialpolitiken i enlighet med nationell praxis. De ska uppmuntras att förhandla och sluta kollektivavtal i frågor som är relevanta för dem, samtidigt som deras oberoende och rätt till kollektiva åtgärder respekteras. När det är lämpligt ska avtal som arbetsmarknadens parter ingår genomföras på EU- och landsnivå.

Arbetstagarna eller deras företrädare har rätt att bli informerade och hörda i god tid om sådant som är relevant för dem, särskilt om överlåtelse, omstrukturering och sammanslagning av företag och om kollektiva uppsägningar.

Arbetsmarknadens parter ska få stöd att främja den sociala dialogen.
9. Balans mellan arbete och privatliv

Föräldrar och personer med omsorgsansvar har rätt till lämplig ledighet, flexibla arbetsformer och tillgång till omsorgstjänster. Kvinnor och män ska ha lika tillgång till särskild ledighet för att ta sitt omsorgsansvar, och de ska uppmuntras att använda ledigheten jämlikt.
10. Hälsosam, säker och välanpassad arbetsmiljö samt dataskydd

Arbetstagarna har rätt till ett gott skydd för hälsa och säkerhet i arbetet.

Arbetstagarna har rätt till en arbetsmiljö som passar för deras yrkesverksamhet och gör att de kan arbeta längre.

Arbetstagarna har rätt till skydd för sina personuppgifter i samband med anställningen.
Kapitel III: Social trygghet och social integration
11. Barnomsorg och stöd för barn

Barn har rätt till förskola och barnomsorg till överkomligt pris och av god kvalitet.

Barn har rätt att bli skyddade mot fattigdom. Barn från mindre gynnade förhållanden har rätt till särskilda åtgärder som ger dem lika möjligheter.
12. Socialt skydd

Oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet har arbetstagarna rätt till lämplig social trygghet. Det gäller också egenföretagare vid jämförbara förhållanden.
13. Arbetslöshetsförmåner

Arbetslösa har rätt till lämpligt aktiveringsstöd från offentliga arbetsförmedlingar för att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden och lämpliga arbetslöshetsförmåner under en rimlig tid i enlighet med sina avgiftsinbetalningar och nationella regler för stödberättigande. Förmånerna får inte vara ett negativt incitament för snabb återgång till sysselsättning.
14. Minimiinkomst

Alla som saknar tillräckliga resurser har rätt till tillräckliga minimiinkomstförmåner, som ska säkerställa ett värdigt liv i livets alla skeden, och faktisk tillgång till varor och tjänster som kan hjälpa dem. För dem som kan arbeta bör minimiinkomstförmånen kombineras med incitament att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden.
15. Åldersinkomst och ålderspension

Pensionerade arbetstagare och egenföretagare har rätt till en pension som motsvarar deras avgiftsinbetalningar och som garanterar en tillräcklig inkomst. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att förvärva pensionsrättigheter.

Alla äldre har rätt till resurser som garanterar ett värdigt liv.
16. Hälso- och sjukvård

Alla har rätt att i rätt tid få hälso- och sjukvård av god kvalitet och till rimlig kostnad.
17. Inkludering av personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till inkomststöd som säkerställer ett värdigt liv, tjänster som hjälper dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en arbetsmiljö som är anpassad till deras behov.
18. Långvarig vård och omsorg

Alla har rätt till långvarig vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad, särskilt hemvård och närvård.
19. Boende och stöd för hemlösa

a. Subventionerade bostäder och bostadsbidrag ska finnas för dem som behöver det.

b. Utsatta människor har rätt till lämplig hjälp och skydd mot avhysning.

c. Hemlösa ska erbjudas lämpligt boende och lämpliga tjänster för att främja social inkludering.
20. Väsentliga tjänster

Alla har rätt till väsentliga tjänster av god kvalitet, inklusive vatten och sanitet, energi, transporter, finansiella tjänster och digitala kommunikationer. Stöd för tillgång till sådana tjänster ska finnas för dem som behöver det.

Länkar

Europeiska pelaren för sociala rättigheter
Stöd för Europeiska pelaren för sociala rättigheter
Genomslag för pelaren för sociala rättigheter
Kartläggning av framstegen
Framtiden för ett socialt EU

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Bryssel, Strasbourg och Göteborg

  1. Fnatte skriver:

    Vari består det meaningslōsa? Det är ju så här de brukar uttrycka sig.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s