Problemet med demokrati 7

Riksdagens informationstjänst har lova se över texter om demokrati och också om statsskicket.  I avvaktan på detta har jag skickat följande om statsskicket:

RF74 antogs med en del övergångsbestämmelser. Bland dem: 2. De föreskrifter i den äldre regeringsformen angående konungens ställning och befogenheter som angives under 4 skall, så länge Gustaf VI Adolf är konung, tillämpas i stället för motsvarande föreskrifter i denna regeringsform (RF74.) Jag har satt text på de föreskrifter som gällde konungen under .4. Det är intressant läsning och kan ge besked om vad som ansågs åligga en statschef. Däremot finns inte motsvarande föreskrifter i RF/74 på samma sätt angivna. Det går att hitta föreskrifterna men aldrig som föreskrift för en statschef utan som uppgifter för statsminister, riksdag och talman. Här kommer uttydning av 4.:

1) Sveriges Rike skall styras av en Konung.
2) Konungen skall utnämna statsråd.
3) Konungen utnämner bland statsråden cheferna för departementen
4) Konungen utnämner en i statsrådet att vara statsminister
5) Ej må Konungen fatta något beslut i mål, varöver statsrådet höras bör, därest icke minst tre av statsråden, utom vederbörande föredragande, tillstädes äro.
6) Över rikets krigsmakt till lands och sjös äger Konungen högsta befälet.
7) Kommandomål,varmed förstås sådana, som Konungen, i egenskap av högste befälhavare till lands och sjöss, omedelbarligen besörjer…..
8) Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta, till liv, ära och personlig frihet och välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd är, och ingen avhända eller avhända låta något gods, löst eller fast, utan rannsakning och dom, i den ordning Sveriges lag och laga stadgar föreskriva; ingens fred i dess hus störa eller störa låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av sin religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer. Konungen låte en var bliva dömd av den domstol, varunder han rättligen hörer och lyder.
9) Konungens skrivelser och propositioner till riksdagen eller allmänt kyrkomöte, allmänna författningar, av Konungen utfärdade fullmakter å ämbeten och tjänster samt de från Konungen utgående expeditioner och befallningar i övrigt, vilka Konungen bestämmer, skola, för att bliva gällande, vara försedda med Konungens underskrift och kontrasignation av vederbörande föredragande, som var ansvarig, att de instämma med däröver förda protokoll. Alla andra av Konungen utfärdade beslut skola vara underskrivna av föredraganden: denne må även omedelbarligen till vederbörande expediera föreskrifter och erinringar om verkställighet av utfärdade beslut.
10) §§ 38 och 40 om Konungens resa till utlandet eller sjukdom. § 42 om arvsrätten. §43 om Konungen i fält, §§ 91 och 92 om Konungen lämnar Riket eller är sjuk mer än 12 månader.
19) Konungen förordnar om nyval.

Dessa föreskrifter gjorde 1809 års grundlag till en konstitutionell monarki. Vilket statsskick har Sverige idag?

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade och märktes , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s