Regeringsformen igen

”6 kap. Regeringen
2 § Statsråden ska vara svenska medborgare.
Ett statsråd får inte inneha någon anställning. Han eller hon får inte heller inneha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne.”
Även statsministern är statsråd. Skulle uppdraget att vara partiordföranden inte anses kunna rubba förtroendet för statsministern. Det tycker jag. Vad tycker du?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Enkla regler

Gunilla Hall skriver följande i dagens SvD:

”I dag reser John Bolton till Ryssland, där han väntas överlämna nedrustningsnyheten direkt till utrikesminister Sergej Lavrov. Han väntas då också betona att USA inte tvekar att skrota internationella och multilaterala avtal som andra länder bryter mot.”

Detta betraktas som en aggressiv handling. En viktig samlevnadsregel, mellan individer och mellan stater, är att ingångna avtal skall hållas. Detta måste gälla båda parter. Om den ena parten anser att den andra parten har brutit ett avtal är det inte aggressivt att ta upp saken till samtal. Inget avtal är bättre än ett avtal som inte respekteras.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En annan åsikt

Så kom P1 lördagsintervju med P G Gyllenhammar. Han är definitivt och mycket kraftigt emot Sverigedemokraterna och hade några skrämmande argument. Erfarenhetsmässigt tenderar partier med SD:s historia att mindre och mindre bli frihetligt demokratiska.

Lägg till detta den glömda svenska historien. Under Andra Världskriget var den svenska attityden starkt Tysklandsvänlig och därmed ett stöd for Hitler. Attityden i Sverige ändrades först när USA och Sovjet kommit in i motståndet mot Hitler och Tysklands krigslycka sviktar. Tänk om utvecklingen blivit annorlunda och Hitler segrat i Europa. Sannolikt hade Sverige blivit en hyllad satellitstat till Hitler.

Är Sverige idag en stark bastion för liberal demokrati? Har Sverige än idag svårt att ta ställning för Fred och Frihet? Gyllenhammar anser att Sverige skall vakna och ta starkt och självklart ställning för den fria, liberala demokratin.

Någonting att tänka på?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

1789 års Medborgerliga Rättigheter

Den 27 augusti 1789, bara sex veckor efter stormningen av Bastiljen, antogs Förklaringen av människans och medborgarens rättigheter av Frankrikes nationalförsamling.

Spara detta.

Artiklar[redigera]

1. Alla människor är födda och förblir fria och lika i rättigheter. Sociala skillnader får endast grundas på det allmänna bästa.

2. Målet med alla politiska sammanslutningar är bevarandet av de naturliga och oförytterliga mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter är frihet, egendom, säkerhet och motstånd mot förtryck.

3. All suveränitet ligger principiellt hos nationen. Ingen sammanslutning eller individ kan utöva någon laglig makt som inte uttryckligen kommer därifrån.

4. Frihet består i att kunna göra allt som inte skadar någon annan; utövandet av de naturliga rättigheterna för varje person har därför inga andra begränsningar än de som försäkrar andra medlemmar av samhället om samma rättigheter. Dessa begränsningar kan endast fastställas genom lag.

5. Lagen kan endast förbjuda sådana handlingar som skadar samhället. Ingen får hindra från att göra något som inte är förbjudet i lag, ingen kan tvingas att göra något som inte är föreskrivet i lag.

6. Lagen är ett uttryck för den allmänna viljan. Varje medborgare har rätt att delta, personligen eller genom en representant, i dess författande. Den måste vara lika för alla, vare sig den skyddar eller bestraffar. Alla medborgare är lika i lagens ögon, har lika tillträde till alla samhällets värdigheter, positioner och arbeten, efter förmåga, och utan annan åtskillnad än den baserad på deras dygder och talanger.

7. Ingen person får anklagas, arresteras, eller fängslas utom i de fall och i den form som lagen föreskriver. Varje person som begär, vidarebefordrar, utför eller låter utföra en godtycklig order ska bestraffas; men varje medborgare som kallas till domstol eller arresteras enligt lagen ska genast lyda: han gör sig skyldig genom att göra motstånd.

8. Lagen får inte skapa andra bestraffningar än de som är strikt och uppenbart nödvändiga, och ingen ska straffas efter en lag som skapats, utfärdats och verkställts efter brottet.

9. Alla människor antas vara oskyldiga intill dess att de har förklarats skyldiga. Om det anses ofrånkomligt att arrestera någon så är all hårdhet som inte är nödvändig för att omhänderta den personen strängt förbjuden av lagen.

10. Ingen skall antastas på grund av sina åsikter, inkluderande hans religiösa övertygelse, förutsatt att deras uttryck inte stör den allmänna ordningen som fastställts i lag.

11. Det fria utbytet av idéer och uppfattningar är en av de mest värdefulla av de mänskliga rättigheterna. Varje medborgare får därför tala, skriva och trycka fritt, men är ansvarig för missbruk av denna frihet i de fall som lagen fastställer.

12. För att kunna garantera de mänskliga och medborgerliga rättigheterna krävs ett gemensamt försvar. Försvaret är alltså skapat för allas väl och inte till nytta för de som anförtros befälet över det.

13. För upprätthållandet av ett allmänt försvar och för att bekosta förvaltningen behövs en gemensam skatt. Denna ska fördelas rättvist mellan alla medborgare i proportion till deras tillgångar.

14. Alla medborgarna har rätt att undersöka, antingen för sig själva eller genom sina representanter, nödvändigheten av denna skatt, rätt att fritt bevilja den, rätt att följa hur den används; rätt att bestämma dess storlek, hur den beräknas, hur den tas ut, och hur länge den varar.

15. Av varje offentlig befattningshavare har samhället rätt att kräva en redogörelse för dennes ämbetsutövning.

16. Varje samhälle som inte har en säker garanti för rättigheterna och en bestämd maktdelning, har ingen konstitution.

17. Ägandet är en okränkbar och helig rättighet; ingen ska berövas den utom när det är uppenbart nödvändigt för det allmänna bästa, lagligen bestämt, och under förutsättningen ägaren får en rättvis ersättning i förväg.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunala stratus

Jag hade tänkt g lösningen på konflikten mellan stad och land. Då läser jag i SvD en ledare av Per Gudmunsson om det kommunala utjämningssystemet. Det går inte att recensera ledaren därför att den är så oerhört komplicerad och måste läsas direkt av var och en som är intresserad. Dock, innehållet visar att den byråkratiska administrationen har totalt omöjliggjort åsikter om kommunerna.
Så kommer SR1 med uppgifter som skuldsättningen i landet. Kommunerna har enorma skulder som delvis är osynliga. Enorma endast för den som anser att 100 miljarder är mycket pengar. Reportern använde biljoner för att illustrera storleken på belopp. Jag vet inte hur mycket 1 biljon är inte heller vet jag om det är godkänt uttryckssätt vid statlig och kommunal redovisning.
Alldeles tydligt är att det finns en sjukdom, absurdisitis, som går epidemiskt i administrationen och som hittills saknar botemedel. Små försök har gjorts med ansvarsutkrävande men inga resultat av detta har hittills redovisats.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Klimatfrågan löst

Kemin och Biologin löser klimatproblemen

I nära samarbete med Fysiken och Matematiken

Ekonomin skall utforska vad som hände och varför. Ekonomin skall sluta att gissa om framtiden.

Riksdagen skall fyllas av filosofer

Politiska partier skall befria riksdagens filosofer från deras skadliga påverkan

Riksdagen skall befria politikers beroende av pengar

Floskler rensas ut ur klimatdebatten och ersättes med ett globalt tänkande förnuft

Kemin och Biologin, Fysiken och Matematiken ger oss de rätta svaren.

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , , , , | 2 kommentarer

När en begränsad elit styr.

I debatten om regeringsbildningen kommer ofta påståendet att Sveriges demokrati står fast och klarar dagens påfrestningar.
I dagens pressmöte sa Löfven att SD har sin grund i nynazismen och Vit maktrörelsen. Därmed menade Löfven att den politiska makten i Sverige ligger mellan vänster (vad är det) och borgare (vilka är de) och därmed är SD inte part i parlamentarismen. Hänsyn skall inte tas till SD.
I Studio Ett förde professorn i Lund i Statsvetenskap Johannes Lindahl fram att regeringsmakten i Sverige är mycket attraktiv, bl a. på grund av att regeringen kan se till att utnämna för den lämpliga personer. Mycket av riksdagsarbetet sker mellan partierna i slutna rum och inte i riksdagen. Därmed är svensk demokrati underkänd.

Sveriges styrelseskick är aristokrati.

Regeringsformen tillkom på 50- och 60-talet då Socialdemokraterna ansåg sig vara givna majoriteten.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar