Intervensionismen fritt efter Mises

Interventionismen kallas numera för planekonomi.

Socialismen förlorar alltmer sina anhängare. Man börjar förstå att samhället inte kan undvara enskild egendom. Man medger att gemensamt ägande av produktionsmedlen inte kan genomföras i nutid. Samtidigt förklarar man att ett oinskränkt enskilt ägande av produktionsmedlen är skadligt för samhället. Det enskilda ägandet skall finnas kvar men att företagare, kapitalister och markägare genom förbud, regleringar och kontroll förlorar ledningen av företagen. De avgörande ingreppen som det handlar om är total priskontroll av varor och tjänster.

Det ideala marknadspriset balanserar tillgång och efterfrågan. Nu stiger efterfrågan medan tillgången förblir oförändrad. Marknadsmekanismen balanserar inte längre tillgång och efterfrågan. Till sist måste råvaror, halvfabrikat och löner också prisregleras.

Planekonomin stannar inte vid en del av näringslivet utan kommer att utvecklas så att hela samhället regleras av en överhet.

Antingen kapitalism eller socialism, något mittemellan finns inte.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunal annons

Enslinge kommun erbjuder

ingen förskola

ingen grundskola

inget gymnasium

inget kommunalt avlopp

ingett kommunalt vatten

inget kommunalt badhus

inget kommunalt bibliotek

ingen kollektivtrafik

inga kommunala bostäder

kommunalskatt 4 kronor

Välkomna.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skattefinansiering?

Biblioteken började som små privata initiativ. Finns det något liknande idag som skulle kunna bli föremål för ”socialisering”  Kanske bridgen. Bridgeklubbarna arbetar aktivt , led många entusiastiska spelare. En del med problem men som kämpar på mot finansiella och lokala svårigheter. Andra som något som kan liknas vid en folkrörelse.

Skattefinansiering betyder oundvikligen byråkratisering och politisering .

Är inte idrottsrörelsen delvis i politikernas händer? Idrotten borde kunna vara ett mål för privatisering, eller hur?

Publicerat i Okategoriserade | Märkt , | Lämna en kommentar

Skattefinansiering

Linnea Dubois , Juridikstudent och vice ordförande för Geijerska studentföreningen i Uppsala, skriver på¨Smedjan/Timbro om biblioteksväsendet.

Ett citat: ”Att skapa goda, upplysta samhällsmedborgare är dock ett enormt uppdrag – och det är tveksamt om det är ett som staten bör åta sig.” Jag skulle vilja skriva om det: Att skapa goda, upplysta ämbetsmän och byråkrater är ett enormt uppdrag, ett som samhällsmedborgare bör åta sig.

Ytterligare ett citat: ”Att främja kunskap och bildning i samhället är inte ett projekt, utan många.”

Ett sista citat; ”Biblioteken började, liksom så många andra i dag självklart skattefinansierade samhällsnyttor, som småskaliga, privata initiativ.”

Skattefinansiering är inte något självklart.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Socialismens ogenomförbarhet. Fritt enligt Mises

Socialismen är omöjlig att genomföra därför att man anser att människornas moraliska egenskaper inte räcker till det socialistiska samhällets krav. Varje enskild person tänker att hans andel av lönesumman är densamma för alla och att en individs lättja inte kan påverka lönesummans storlek.

I ett kapitalistiskt samhälle styr lönsamhetsberäkningarna investering. Det socialistiska samhället, i vilket samtliga produktionsmedel ägs av gemenskapen kan ingen prissättning på arbetsprestationer bli kända. Inför de vanliga och alldagliga problem som ledningen för näringslivet möter, står ledningen rådlös utan möjlighet att kalkylera korrekt. Ledningen i ett socialistiskt bolag ställs alltså inför uppgifter den omöjligt kan lösa.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Enskild egendom och regeringen fritt efter Mises

Det hemliga målet för varje makthavare, alla regeringar, alla kungar, all republikansk överhet är den inneboende tendens hos all politisk makt att såvitt möjligt åstadkomma oinskränkt makt över alla områden. Politiskt finns det inget bättre för makten än att bekämpa äganderätten. Alla absoluta monarker, despoter och tyranner har förenat sig med ¨Folket” mot de besuttna klasserna. Trots motståndet från alla politiska makthavare, trots kultureliten, kyrkor och religion och trots den djupt sittande avundsjukan och fientligheten hos massorna har ingen lyckats avskaffa den enskilda egendomen.

Motståndarna till det enskilda och fria ägandet av produktionsmedlen har aldrig kunnat inse, att grunden för ett förnuftigt och fungerande näringsliv är den enskilda egendomen. Enskild egendom är ett ont som för närvarande (1927) inte kan avskaffas på grund av människornas bristande förståelse.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Enskild egendom och dess kritiker, fritt efter Mises

Grunden för alla mänskliga samhällen är det enskilda ägandet av produktionsmedlen. Den som vill kritisera det moderna samhället med dess avarter beskyller därför äganderätten för allt ont.

Det vanligaste är att kritikerns egen uppfattning, och för den delen andras med samma uppfattning, skall omfatta hela världen och att de förbehåller sig rätten att vara de starkare. de tänker aldrig på att just de starka var de som förordade slaveri, och att de själva skulle kunna varit slavar, Om kritikerna vurmar för diktatur eller den upplyste despoten så är det alltid de själva som skall vara despoter eller diktatorer. De sätter sig aldrig in i rollen av de svagare, de förtryckta och de våldtagna. De sätter sig alltid i generaldirektörens roll, eller åtminstone bland de närmaste samarbetarna.

Kritikerna har en dagdrömmares attityd till den socialistiska statens produktivitet och lönsamhet. När det kommer till kritan använder sig socialisterna av de kapitalistiska principerna för aytt någorlunda få sitt drömrike att fungera.

Socialistiska ekonomier brukar glömma att distribution och försäljning är en del av prissättningen på en vara. I det kapitalistiska samhället sköts distribution och försäljning av fristående företag, med enskilt ägande och vinstintresse. Signaler från ledet närmast konsumenten finns inte i den socialistiska ekonomin och olönsam produktion korrigeras inte.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar