Monarkin och Alliansen

Moderaterna säger att Sveriges statsskick är monarki. Liberalerna säger att Sverige är en monarki. KD klämmer till med att Sverige är en konstitutionell monarki. Sverige författning Regeringsformen säger att Sveriges statsskick är parlamentarism.

Alliansen tycks stödja sin inställning på att Innehavaren av Sveriges tron skall vara nationens statschef. Så säger Regeringsformen 74. Men den ger inte Sveriges statschef de befogenheter som följer med ämbetet statschef. Statschefen är medborgare i Sverige med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare, med ett undantag – statschefen kan inte åtalas för sina gärningar.

Jag tror att Alliansen tror att vårt kungahus har en så stor sympati hos svenska folket, att ett införande av ett statschefsämbete inte skulle få förståelse.

Sverige upplever nu en kris i förvaltningen. Om UD är det just nu tyst. Justitiedepartementet har ett lugn, men inrikes och försvarsdepartementen har många problem. Finansdepartementet har det lugnt med den bedrägliga förklaringen att allt finansdepartementen gör är till allas bästa. Migrationsverket, Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet kämpar med och mot byråkrati och inkompetenser. Jag tror att detta har att göra med bristen på en uttalad demokratisk grund för landets styrelse. Detta i sin tur beror på Regeringsformen som är antiliberal och antidemokratisk. Och alltsammans beror på någon grumlig soppa att vi kommit överens om detta i Torekovkompromissen. Ingen har hittills kunnat förklara för mig vad Torekovkompromissen innebär.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Peter Hultqvist

skildras sedan en tid som Sveriges bäste försvarsminister och i övrigt en mycket duglig person. Så kommer journalister i Sveriges radio med frågan om Alliansen verkligen kan fullfölja misstroendeomröstningen efter en sådan överenskommelse som nu träffats.

Misstroendeomröstningen har aldrig avsett Peter Hultquists ämbete som försvarsminister. Det vet Stefan Löfven och det borde journalister också veta.

Jag skulle vilja lägga till ett misstroende nummer 2 mot Peter Hultquist. Media talar om, politiker talar om, att förhandlingarna nu avser ÖB:s begäran om tilläggsmedel då kalkylen för 2015 års försvarsöverenskommelse inte längre håller. Det gäller dels förändringar i valutafrågor dels en generell prisökning och ökning av kostnader – alltså allt för att kunna genomföra 2015 års överenskommelse.

Peter Hultquist nämner 13 punkter som överenskommelsen innebär. Flera av dessa punkter anger uttryckligen förbättringar och en höjning av Sveriges förmåga, jämfört med 2015 års överenskommelse.

Det höjning som angivits av ÖB för att betala 2015 års försvarsöverenskommelse har i media angivits till 8 miljarder, eller var det 10 miljarder. Nu anges ett tillskott av 8,1 miljarder – men en del av detta är ‘nya’ pengar. Varför kan inte Försvarsministern ange vad som är täckning för att uppnå 2015 års kostnadsram och vad som är förbättring av vårt försvar på grund av rådande säkerhetsläge.

Och det lilla om ökning Hultqvist nämnde skulle förbättra vårt samarbete med andra. Kan det vara Nato eller avsåg Hultquist Finland. Sånt tycker jag allmänheten inte skall behöva undra över.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sveriges monarki.

(V) säger: ”Monarkin ska ersättas med en republikansk författning där statschefen tillsätts i demokratisk ordning.”

S säger: ”…. har vi uppfattningen att statschefen ska utses i demokratisk ordning och att monarkin ska avskaffas.”

M säger: ”Sveriges statsskick, monarkin, ska värnas.”

C har inget om monarki i partiprogrammet men säger: ”Vi stöder monarkin så länge den fungerar som idag.”

L säger: ”Sverige är en monarki,” detta står inte i partiprogrammet men i ‘frågespalten’.

KD säger: ”Sverige ska därför fortsätta vara en konstitutionell monarki.”

SD säger: ”Vi bekänner oss till den klassiska definitionen av demokrati,” Partiprogrammet nämner ingenting om monarkin. Klassisk demokrati kan acceptera konstitutionell monarki som demokratisk.

RF74 säger: ” Den /folkstyrelsen=demokratin/ förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick”

De borgerliga Riksdagspartierna anser tydligen att Sverige är en Monarki, och förmodligen stöder de sig på Regeringsformens 1 Kap §5 att Innehavare av Sveriges tron är rikets statschef.

Monarkin definieras traditionellt som absolut Monarki, alltså envälde, eller konstitutionell monarki, som accepteras som demokrati på vissa villkor. Nu förekommer också ceremoniell monarki men den formen förutsätter alltid att bredvid kungahuset finns en republikansk demokrati eller en diktatur. Ingen av dessa definitioner passar in på de svenska förhållandena.

Då återstår frågan varför alla borgerliga riksdagspartier utom SD utpekar det svenska statsskicket som monarkiskt när inte ens vår Regeringsform 74 gör det.

Det går att veckla in sig i mängder av definitioner, och dessutom definition av definitioner. Om våra borgerliga politiska partier vill vara seriösa och vill ha monarki så finns inget annat konkret än att motionera om konstitutionell monarki. Om våra socialistiska partier vill vara seriösa så skall de förklara RF74 Kap1 §5 för kosmetika utan innebörd. Både V och S vill ha en statschef vald av folket och detta betyder att RF74 måste förkastas och maktdelningsprincipen införas, annars är allting meningslöst.

När det gäller tradition så var Jean Baptiste Bernadotte en marskalk i Napoleons armé, en man som uttalat republikanska idéer och kanske också liberala. Bernadotte accepterade 1809 års författning när han valdes till kronprins och kung. Under Bernadotteska släkten förändrades 1809 års författning till en fullgod konstitutionell monarki. Införandet av Regeringsformen 74 är för mig en mystifikation då den utan protester och förkastande avskaffade den demokratiska maktdelningsprincipen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ärans och Hjältarnas språk?

Någon gång har jag läst (kanske minns jag fel, men det får ni förlåta mig) att Rudolf Kjellén (som inte på något sätt är släkt annat än genom att vi båda härstammar från Västgötaslätten) om du tänker dig att hela svenska befolkningen lämnar landet och ersätts med ryssar. Kommer då ryssarna att bli svenskar? Tänk på det.

Jag skrev tidigare inlägg på min bästa engelska. Så kom Dan Korn och skrev en ledare i GP att språket, det svenska språket, var det som gav oss en svensk identitet och svenska värderingar. Så jag slutade att skriva på engelska. Men nu märker jag mer och mer att så mycket har engelska benämningar. Way out West är något i Göteborg, riktigt vad det är vet jag inte men det är inte någon väg som byggts i västlig riktning. Det finns en organsiation som städar bohuskusten. Den heter också något på engelska. Lyssnar du på TV så kommer också små fraser på engelska in i ett i övrigt svenskspråkigt program. Och händer det något med din dator så är det bäst att ha tolk till hands. Ett lexikon duger inte.

Professor Andersson säger att det viktigaste med språket är att vi förstår varandra. Och de ord och fraser som är gångbara är det som gäller som svenska. I ett program om vikingarna i går kväll fick jag höra ett citat från Den Höges Sång i Eddan. Borde vi inte lära oss den utantill så får vi både svenskan (den är på Runeberg s i t e n översatt till svenska) och svenska värderingar. Särskilt nyttigt för asylsökanden. De har nytta av innehållet även om de blir utvisade.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Om socialdemokratin

’Alla skall med’, ’Allas lika värde’ är slagord med tvivelaktigt innehåll. Jag har i tidigare inlägg diskuterat användandet av ’värde’ i vår författning och i partiprogram. Jag anser fortfarande att det är en felöversättning av engelskans ’dignity’. Det skulle på svenska stå ’värdighet’ eller i värsta fall ’människovärde’.

Ordet ’värde’ leder tankarna fel. Hade verkligen Hitler och Nelson Mandela samma ’värde’ för mänskligheten? Inte alls, men båda var människor och därmed ’equal in dignity and rights’. Uttrycket ’Allas lika värde’ leder tankarna till att alla människor skall ha samma levnadsstandard, att alla människor är värda att ha samma materiella standard. Så uppkommer socialdemokratins vurm för fördelningspolitik. För socialdemokraterna blir ’equal dignity and rights’ svårt att översätta, men än värre svårt att förstå. Människovärdet är en moralisk värdering och icke en ekonomisk värdering.

Socialdemokratin bygger på en totalt felaktig uppfattning, nämligen den att välstånd byggs av politiska insatser. Välstånd byggs av mänskliga insatser. Inte bara på ekonomiska insatser. En grund är uppfattningen om alla människors lika värdighet och lika rätt. Likhet inför lagen blir någonting som omöjligt går att anpassa efter människors moraliska eller ekonomiska situation.

Ur detta kommer socialdemokratins stora missuppfattning, nämligen den att jämlikhet och jämställdhet kommer av likhet i konsumtionskraft. För att nå dit vill socialister av alla sorter ’ta från de rika och ge till de fattiga´. Men de fattiga är inte fattiga därför att de rika tar en stor del av en till storlek begränsad ekonomi. De fattiga är fattiga och hålls kvar i fattigdom därför att samhället inte ger alla samma rätt och samma värdighet. Det tar sitt uttryck i brister i utbildning som leder till begränsning av möjligheter. I Sverige har inte Kamprad bidragit till eller förorsakat fattigdom. Tvärtom. Wallenbergsfären har inte heller bidragit till fattigdom utan tvärtom bidragit till ett ökat välstånd i landet.

Med välstånd kommer möjligheten till välfärd. Att skapa välfärd kommer av att rätt uppfatta innebörden i ’ alla människors lika rätt och värdighet’. Ett samhälle får inte gömma sig bakom uppfattningen att välstånd kommer av partipolitiska bedömningar av vad som är innebörden i skola, vård och omsorg. Ett gott samhälle kommer av tillämpningen av ’lika rätt och värdighet’.

Politiskt är det svårt nog. Och kanske ändå svårare är att fatta att det inte heter ’alla mänskors lika rättigheter och värdighet.’

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sveriges regering

I föregående inlägg Sveriges Författning 5 kom jag fram till att regeringsmedlemmar och närstående tjänstemän handlat enligt något som kallats vänskapskorruption. Socialdemokraterna har en bindning till Facken och till LO.
Bindningen får partipolitisk betydelse i förbindelsen med LO. Med de olika facken kommer en solidaritet med just det som facken kallar solidaritet. Detta gör, att Socialdemokraterna kanske är beredda att samregera med Alliansen men gör det med en uttalad eller diskret förbindelse med ‘arbetarrörelsen’.

För att Alliansen skall komma i regeringsställning måste de säkra att regeringen blir funktionsduglig och för det finns bara två samarbetsmöjligheter. SD eller S.

Jag kan inte förstå annat än att S alltid kommer att göra vad de kan för att åter komma i egen regeringsställning. Det är ingen konstruktiv regeringspartner.

Då återstår endast SD. Förmodligen kommer SD att gå fram i nästa val och det blir då svårt att hävda att SD är ett s.k. facistparti. Det blir nödvändigt för Alliansen att samarbeta med SD. SD:s väljarkår kan absolut inte vara en samling kryptonazister. Mer troligt är att det är en samling väljare trötta på den veliga politik som präglat Sverige sedan några år. En skärpt, principfast och rakryggad politik från Alliansen ger den ett moraliskt motiv för att förbättra SD och få bort vissa personer och vissa uttalanden.

Stärkt självförtroende hos Alliansen leder till framgång.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sveriges författning 5

Det är min regering och regeringen styr Sverige, sa Löfven i TV efter förklaringarna om misstroende. Och Löfven har rätt.

Därefter har framkommit, eller bättre sagt, ännu inte framkommit vad som har hänt i Transportstyrelsen. Det som hänt i regeringskretsarna behöver inte vara lögn men det är helt klart att det inte är hela sanningen som kommit fram.

Vad som kommit fram är en ‘kultur’ inom regeringen som visar att den inte anser att det är nödvändigt att förklara och visa för opposition och i delar för allmänheten vad som är det sanna förloppet. Den ‘kulturen’ gör det omöjligt för Alliansen att tänka sig en regering i samarbete med Socialdemokraterna för Sveriges bästa.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar